เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่โรงแรมเอเชีย ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเผยแพร่และชี้แจงผลการดำเนินงาน โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 โดยมี นายพัชระ ตั้งพานิช ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้บริหารสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนจากส่วนราชการ 20 กระทรวง คณาจารย์จากภาคการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 80 คน ร่วมในงาน

สำหรับการประชุมเผยแพร่และชี้แจงผลการดำเนินงานฯ ในครั้งนี้ ในช่วงแรกเป็นการเสนวนาจากผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ “มุมมองเชิงบวกกับการพัฒนาโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการของกรมพลศึกษา” โดยโครงการนี้ได้ขอรางวัลพระราชทาน สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมนาชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวม 11 รางวัล และรางวัลประธาน พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รวม 7 รางวัล รวม18 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเผยแพร่และชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการอีกด้วย

ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า การประชุมเผยแพร่และชี้แจงผลการดำเนินงานฯ จัดขึ้นเพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2559 เพื่อทราบปัญหาและปรับปรุงการดำเนินโครงการให้ดียิ่งต่อไป โดยรางวัลในโครงการนี้จะสรรหาผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการด้านต่างๆตามหลักเกณฑ์ต่อไป.

 

ที่มาของเนื้อหา : www.dailynews.co.th