รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018 รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018 บริษัท ไทยวอลเลย์บอล จำกัด ผู้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพ ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2017 – 2018 ได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬา 16 ทีม ทั้งทีมชายและทีมหญิง ที่เข้าร่วมแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยดังนี้

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

ทีมชาย
สโมสร แอร์ฟอร์ซ
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

2 ชาญชัย จงฟุ้งกลาง 18 ปี 191-82 บอลกลาง
3 จ.ท. พลวัฒน์ นิตย์คำหาญ 25 ปี 195-93 บอลกลาง
4 ดนุพัฒน์ จันทวงษ์ 18 ปี 175-63 มือเซต
5 ประสิทธิ์ พิลาดวง 23 ปี 186-85 มือเซต
6 จิระพัฒน์ บุญคา 19 ปี 193-75 หัวเสา
7 KANYBEK UULU Onolbek (คีร์กีซสถาน) 26 ปี 197-96 บีหลัง        
8 ภูสิทธิ โพธิ์นรินทร์ 20 ปี 183-72 บีหลัง
9 คมสัน พูลสังข์ 18 ปี 185-77 บอลกลาง
10 คณิต ศิลปศร 23 ปี 197-93 บีหลัง
11 ธนโชติ ทองด้วง 18 ปี 175-65 ลิเบอโร่
12 อนุชิต ภักดีแก้ว 21 ปี 192-89 บอลกลาง
13 มาวิน มณีวงษ์ 21 ปี 195-77 มือเซต
14 จ.ต. กิติศักดิ์ แสงสี 22 ปี 192-89 หัวเสา
15 จ.ท. อานนท์ จายไธสง 25 ปี 190-100 หัวเสา
16 กันตพัฒน์ คูณมี 19 ปี 204-80 หัวเสา
18 พ.อ.อ. ภัทรพงศ์ ศรีพล(C) 30 ปี 175-70  หัวเสา
19 จ.อ. ภูวพล โสภาพล 28 ปี 179-82 ลิเบอโร่
20 จ.ต. กฤษฎา นิลไสว 25 ปี 202-101 บอลกลาง
ผู้จัดการทีม นาวาอากาศเอก ศุภกร  จิตตรีขันธ์        
ผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโท เผด็จศึก  วรรณโชติ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พันจ่าอากาศเอก อนุชา  ศรีสุข        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นาวาอากาศโท วรวุฒิ  คำจันทร์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พันจ่าอากาศเอก วีระเมธร์  เพลิงสงเคราะห์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พันจ่าอากาศเอก พิษณุ  หารคำตัน        
ผู้ประสานงานสโมสร นาวาอากาศโท มนต์ชัย  สุภจิรกุล        
นักกายภาพบำบัด เรืออากาศตรี หญิง จิตรา  หวังอาษา        

 

สโมสรเกษตรศาสตร์ วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 ปิยวัฒน์ กลมวง 19 ปี 173-68 ลิเบอโร่
2 ธนารักษ์ เรือนศรี 29 ปี170-70 ลิเบอโร่
3 อัศนพรรณ จันทจร 17 ปี 192-75 หัวเสา
4 เกริกพงษ์ เพ็ญสุข 16 ปี 192-73 บอลกลาง
5 วุฒิพงศ์ โชติการ 23 ปี 189-80 หัวเสา
6 ธนัสถ์ บำรุงภักดี 16 ปี 190-66 หัวเสา
7 ศุภชัย เทียมจันทร์ 19 ปี 183-70 หัวเสา
8 ธงชัย ปู่แสง 27 ปี 181-68 หัวเสา
9 อุกฤษ ศรีสุขอร่าม 29 ปี 185-70 บอลกลาง
10 คงกฤช เครืออินทร์ 19 ปี 191-80 บีหลัง
12 วัฒนชัย ปานขุนรักษ์(C) 23 ปี 183-70 หัวเสา
13 ธีรเดช ตันกระโทก 17  ปี 180-68 มือเซต
14 ธนาพงศ์ พงษ์พิพัฒน์ 17 ปี 182-72 บีหลัง
15 กฤษณะ เล็กเพ่อ 20 ปี 185-75 บอลกลาง
16 พงศกร นิมะวัลย์ 33 ปี 192-90 บีหลัง
17 ญาณาธิป เหลืองวิไล 19  ปี 187-75 บอลกลาง
18 ธนโชติ ทันธวัตน์ 20 ปี 190-76 บีหลัง
19 ธนัญชัย สงวนกุล 20 ปี 184-70 มือเซต
ผู้จัดการทีม นายเกรียงกมล  ฐานะ        
ผู้ฝึกสอน นายยุทธชัย รัตนวงศ์ภักดิ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายพงษ์เทพ  เครือชะเอม        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายเขมกร วารีศรี        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสมรักษ์ รอดสีเสน        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายจิรวัฒ เผือกเพ็ชร์        
ผู้ประสานงานสโมสร นายรัฐพล ไกรสุทธิ์        
นักกายภาพบำบัด นายอภิวัฒน์  ปลัดเขวา        

 

สโมสรคอสโม-เชียงราย วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 พงศธร แปงถายะ 20 ปี 165-60 ลิเบอโร่
3 ยศพล วัฒนะ 22 ปี 193-80 มือเซต
4 สมชาติ บุญมา 20 ปี 173-68 มือเซต
5 ศุภชัย ประจง 23 ปี 186-75 บอลกลาง
7 ศิริเทพ พัศดุ 21  ปี 187-78 หัวเสา
8 อมร สุริยะ 22 ปี 188-75 หัวเสา
9 กชกร พงศ์เพ็ชร์ 23  ปี 183-76 บีหลัง
10 โชคณภัทร ชูพานิชสกุล 24 ปี 180-75 หัวเสา
11 สนั่น นันทยานน 26 ปี 195-95 บีหลัง
12 ณัฐนนท์ อินเขียว 25  ปี 180-75 หัวเสา
13 ประทีป สุขโต 27  ปี 185-78 หัวเสา
15 เสกประทีป ขวัญขำ 19 ปี 188    -75 บอลกลาง
16 เกียรติศักดิ์ ปิดตาฝ้าย 20  ปี 187-76 บอลกลาง
17 ทนงศักดิ์ ขวัญชัย 24 ปี 187-70 บอลกลาง
18 ณัฐวุฒิ ปานจิต 19 ปี 185-75 หัวเสา
19 มนทกานติ์ คชบริรักษ์ 21 ปี 184-71 บอลกลาง
22 น้ำมนต์  ปะระภา 24  ปี 185-77 บีหลัง
23 ปรีดา ภาวะพรหม 29 ปี 171-62 ลิเบอโร่
ผู้จัดการทีม นายวรสฤษฎิ์    ปิงเมือง        
ผู้ฝึกสอน นายสุธี       สิทธิ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายอัญญวรรธ      น์นันทสินธุ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายพีระพงษ์     ดวงสนิท        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสมพงษ์     กองมงคล        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายดุสิต      สิทธิประเสริฐ        
ผู้ประสานงานสโมสร นายบรรจบ   มาลาวิลาศ        

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

(เครดิตภาพ : จากแฟนเพจ สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี – Cat Devil)

 

สโมสรนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 อส.ทพ. ไกรสร ศรีทา 27  ปี 170-68 ลิเบอโร่        
2 ส.ท. เจษฏากร หนูสี 22 ปี 183-72 หัวเสา        
3 จ.ส.ต. วันชัย ทัพวิเศษ(C) 31 ปี 185-85 หัวเสา        
7 จ.อ. ยุรนันท์ บัวแดง 29 ปี 186-82 หัวเสา        
8 อ่อง ทู(เมียนม่าร์) 24 ปี 195-84 หัวเสา        
9 ส.ต. นันทวุฒิ แตงกระโทก 27 ปี 190-91 บอลกลาง        
10 ส.ต. อนุชา ปิ่นสุวรรณ 26 ปี 180-79 มือเซต        
11 ส.ต. พิทักษ์ อู่สูงเนิน 27 ปี 178-80 หัวเสา        
12 อส.ทพ. กิติพงษ์ สุขศาลา 20 ปี 202-112 บอลกลาง    
13 จิรวัฒน์     ทำทอง 19 ปี 180-85 หัวเสา        
14 ส.ต. ธนภัทร เจริญสุข 26 ปี 174-73 ลิเบอโร่    
15 วุฒิไกร ตอรบรัมย์ 26 ปี 185-72 บอลกลาง        
16 ส.ต. จักรกฤษณ์ จันดาหัวดง 20 ปี 183-85 หัวเสา        
17 จ.อ. สราญจิต เจริญสุข 29 ปี 180-75 มือเซต    
18 วุฒิชัย สุขศาลา 22 ปี 220-120 บอลกลาง        
19 ส.อ. สมพร วรรณประภา 29 ปี 190-85 บีหลัง    
20 ส.ต. รัชชานนท์ ไชชลาแสง 21 ปี 184-70 หัวเสา    
21 บุญญฤทธิ์ วงศ์ธร 19 ปี 184-73 มือเซต    
ผู้จัดการทีม นางปทุม พรรพิสุทธิ์        
ผู้ฝึกสอน นายสมบรูณ์ สุคนธพงศ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ.ส.อ.วีระ ธนะภวา        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ.ส.อ.อาทิตย์ วงศ์ธร        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ส.อ. ธนาดล ศรีทำบุญ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  นายปริยวัตร ไพบูลย์        
ผู้ประสานงานสโมสร นายณัฐวุฒิ อินทรเกษม        
นักกายภาพบำบัด นายสนธิ เครือภูเขียว        

 

สโมสรศมานันท์ ราชบุรี วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

2 มนตรี แหวนประดับ 30 ปี 194-75 บอลกลาง
3 ZAW HTET(เมียนมาร์) 22 ปี 180-70 หัวเสา
4 วรวิทย์ ฤทธิชัย 20  ปี 170-60 ลิเบอโร่
5 เอกพล บุรานอก 17 ปี 185-72 บอลกลาง
6 ภัทรดนัย    กำจัดภัย 19 ปี 180-68 มือเซต
7 วัชเรศ ตาดี 18  ปี 186-70 หัวเสา
8 ไชยพิพัฒน์ บัวเกตุ 18 ปี 182-71 บีหลังษ
9 พิทักษ์ ทิพย์จันทร์ 19 ปี 194-70 หัวเสา
10 ภัทรภณ บัวพุด 27 ปี 190-75 บอลกลาง
12 พงศธร    ทองดี 19 ปี 185-65 บอลกลาง
13 พงษ์พัฒน์ แสงอุไร  29 ปี 173-60 ลิเบอโร่
14 เฉลิมเกียรติ เพชรภู่ 29 ปี 175-76 มือเซต
15 อรรถศักดิ์ ขันทะกะพันธ์ 19 ปี 185-81 บอลกลาง
16 อรรถพล สอนดี 33  ปี 180-65 หัวเสาคร
17 THWIN HTOO(เมียนมาร์) 24 ปี194-73 บอลกลาง    
18 อนุรักษ์ พันธุ์รัมย์ 18 ปี 182-66 หัวเสา
19 ไชยา บาลคำมี 19 ปี 188-84 บีหลัง
20 ยุทธนา    ดีรักษา 31 ปี 189-67 มือเซต
ผู้จัดการทีม นางศมานันท์ เหล่าวณิชวิศิษฎ        
ผู้ฝึกสอน นายธีรศักดิ์ สุขาบูลย์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสถิตพงษ์ ศรีแก้ว        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายยุทธนา เรืองกิจ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายอภินันท์ ปัญอมรรัตน์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายกฤษร์ ภูริเทเวศน์        
ผู้ประสานงานสโมสร นายอนุพันธ์ จำปา        
นักกายภาพบำบัด นายศิวกร เอกพันธ์กุล    
 

 

สโมสรไดมอนด์ฟู้ด – ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

2 ประเสริฐ ปิ่นแก้ว 19 ปี 189-83 บอลกลาง
3 อมรเทพ คนหาญ 22 ปี 187-78 บีหลัง
4 Luiz Felippe(บราซิล) 25 ปี 193-94 หัวเสา    
5 อนุรักษ์ จันทองอ่อน 18 ปี 182-63 มือเซต
6 Pablo Fernando(บราซิล) 28 ปี 191-90 หัวเสา    
7 ศิวดล สันหาธรรม 19 ปี 184-82 หัวเสา
8 วิทยา วันคอยท่า 33 ปี 172-76 มือเซต
9 ณรงค์ฤทธิ์ จันภิรมย์ 20 ปี 180-72 มือเซต
10 กิตตินนท์ นามขุนทด 25 ปี 190-85 บอลกลาง
11 ขวัญชัย สอนศิริ 33 ปี 170-67 ลิเบอโร่
13 ณัฐพล    คำเบ้า 22 ปี 182-74 หัวเสา
14 เกียรติศักดิ์ ขันลิวุฒ 18 ปี 188-65 หัวเสา
15 กฤษดา    ศรีงาม 24 ปี 188-90 บอลกลาง
16 ธีรศักดิ์    นาคประสงค์(C) 31 ปี 188-76 บอลกลาง
17 อดิพงษ์ ผลภิญโญ 26 ปี 178-66 มือเซต
18 นรา จันทร์แก้ว 24 ปี 185-74 บีหลัง
19 วรพล ของหอม 19 ปี 190-74 บอลกลาง
20 มนตรี พ่วงลิบ 27 ปี 168-68 ลิเบอโร่
ผู้จัดการทีม นอ.ฐากูร นาครทรรพ        
ผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.กำพล ศรีโพธิ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.ณรงค์ มาฉาย        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ.ส.อ.ลอราช ทนทองคำ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวีรชาติ ธูปเทียน        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชนิทร์ สุบุญมา        
ผู้ประสานงานสโมสร นายอภิสิทธิ์ มาตตา        

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018
สโมสรเอ็นเค ฟิตเนส สมุทรสาคร
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 จิรายุ รักษาแก้ว 30 ปี 194-90 บีหลัง
2 รัชภูมิ สามทอง 32 ปี 188-80 มือเซต
3 จักรพงศ์ ทองกลาง 22 ปี 173-73 ลิเบอโร่
4 วุฒิธพร อยู่คง 23 ปี 183-68 บีหลัง
5 ณัฐภัทร พรหมมณี 21 ปี 195-85 บอลกลาง
6 ศิวพล สุวรรณศรี 21 ปี 195-85 บอลกลาง
7 โชติวัฒน์     ติ้วสุวรรณ 31 ปี 191-84 บอลกลาง
9 My Raksmey(กัมพูชา) 23.6 ปี 188-74 บีหลัง    
10 กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์(C) 31  ปี 193-83 บีหลัง
11 ชนาธิป จำปาเสน 24.3 ปี 182-80 มือเซต
12 สันติ สมสุข 25 ปี 177-77 ลิเบอโร่
13 ฉัตรมงคล ประเกตุแก้ว 20 ปี 193-80 บอลกลาง
14 Henry Chan(ฮ่องกง) 24 ปี 181-70 มือเซต        
16 ปิยะราช สุขปื้ 30 ปี 188-84 หัวเสา
17 สุพพัต กันวิหค 19 ปี 192-74 บีหลัง
18 สิทธิชัย พะยัคฆะ 19 ปี 191-75 บอลกลาง
ผู้จัดการทีม นายกฤษณ์ เศรษฐกร         
ผู้ฝึกสอน นายสาริน ก้านเกตุ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ดร.ทวีศักดิ์ ประสิทธิ์อ้น        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายการุณรัฐ จินดามณี        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวรรธรา ธรรมชูโต            
ผู้ประสานงานสโมสร นายจิตกร เดียงสา        
นักกายภาพบำบัด นายจารุวัฒน์ ขันธหงส์

 

สโมสรขอนแก่น วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 อมร คงบุญ 24 ปี 193-93 หัวเสา
2 สิทธิชัย โพชะกะ 22 ปี 180-80 ลิเบอโร่
3 ปิยวัฒน์ ศรีสมบูรณ์ 20 ปี 174-65 ลิเบอโร่
4 ชินกฤต พัชรกีรติ 23 ปี 193-90 หัวเสา
5 ไมตรี สร้อยแก้ว 24 ปี 195-92 บอลกลาง
6 ปัญญาวุฒิ โคตรไชย 23 ปี 195-90 บอลกลาง
7 อรรถพล บุญจวง 19 ปี 187-85 หัวเสา
8 ภาณุวัฒน์ จันตะ 24 ปี 185-81 มือเซต
9 สายธาร ชูกันหอม 18 ปี 184-79 บีหลัง
10 NOUV Samaeth(กัมพูชา) 22 ปี 182-80 หัวเสา
11 SOUN Channaro(กัมพูชา) 22 ปี 190-89 มือเซต
12 อนุชัย ทองสิทธิ์ 23 ปี 183-83 มือเซต
13 ธนพล จากุญชร 22 ปี 185-84 บอลกลาง
14 ณัฐสิทธิ์ ธะนะพุฒิลักษณ์ 29 ปี 175-80 มือเซต
15 อำนาจ พักตร์สวัสดิ์ 27 ปี 195    -93 บอลกลาง
16 พรอนันต์ ชาวงษ์ 26 ปี 180-82 บอลกลาง
17 วิสกร โขนัง 23 ปี 187-88 บีหลัง
18 ฐาปกรณ์ โคตรโสภา 23 ปี 178-66 บอลกลาง
ผู้จัดการทีม นางธนิตา เขจรรักษ์        
ผู้ฝึกสอน นายสุโยธิน แสงแดง        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายนพพร โพพนม        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายเลิศวรรธน์ ชมภูเศวตโชติ                
ผู้ประสานงานสโมสร นายนพพร  โพพนม                

 

ทีมหญิง

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

(เครดิตภาพ : จากแฟนเพจ BGVC-bangkok glass VC )

สโมสรบางกอกกล๊าส
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง

1 มลิวรรณ ปราบณรงค์ 27 ปี 173-58 บีหลัง
3 สุทัตตา เชื้อวู้หลิม 24 ปี 172-67 หัวเสา
4 วิรวรรณ สัตยานุชิต 24 ปี 177-62 หัวเสา
5 ปลื้มจิตร์ ถินขาว(C) 33 ปี 180-64 บอลกลาง
6 ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย 24 ปี 178-75 หัวเสา
7 Anna MARIA SPANOU(กรีซ) 21 ปี 188-78 หัวเสา
9 จรัสพร บรรดาศักดิ์ 24 ปี 180-65 บอลกลาง
10 จุฑารัตน์ มูลตรีพิลา 30 ปี 175-67 หัวเสา
11 พรพรรณ เกิดปราชญ์ 24 ปี 173-70 มือเซต
12 คารีน่า เคร้าเซอ 28 ปี 177-65 บอลกลาง
13 วิฑิตา บาลี 26 ปี 170-56 มือเซต
14 รัศมี สุพะมูล 25 ปี 180-65 บีหลัง
15 ฑิฆัมพร ช้างเขียว 32 ปี 166-60 ลิเบอโร่
16 วรรณา บัวแก้ว 36 ปี 172-61 ลิเบอโร่
17 วนิดา โคตรเรือง 27 ปี 168-57 หัวเสา
18 อนงค์พร พรหมรัด 25 ปี 180-65 บอลกลาง
19 ภัทราทิพย์ แสนตระกูล 21 ปี 167-57 มือเซต
20 SONA    MIKYSKOVA(สาธารณรัฐเชก) 28 ปี 189-79 บีหลัง
ผู้จัดการทีม นายกิตติศักดิ์ จิรภาสุขสกุล        
ผู้ฝึกสอน นายดนัย ทิพย์เสถียร        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายภัทรชนน กลิ่นสุคนธ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายบรรหาร วิชญปีติ        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวรัตตัญญา ยะกัณฑะ                
ผู้ประสานงานสโมสร นางสาวนริศรา อินทร์ขาว        
นักกายภาพบำบัด นางสาวพรภณา สุธีระ        

 

สโมสรคิง – กรุงเทพ
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 อนิสา ยอดพินิจ 19 ปี 163-62 ลิเบอโร่    
2 ณัฎฐณิชา ใจแสน 19 ปี 170-59 มือเซต        
3 ชญาณี แดงเมฆา 17 ปี 167-60 หัวเสา        
4 ชนากาน    วงษ์ยะปาน 20 ปี 176-64 บอลกลาง        
5 อริษา พรมนก 20 ปี 165-58 หัวเสา        
6 ชุติมณฑน์ สากร 19 ปี 169-56 บีหลัง    
7 ปิยะรัตน์    บุดดาวงศ์ 16 ปี 169-64 หัวเสา        
8 สุทินา พาสังข์ 18. ปี 169-68 หัวเสา        
9 อรสา พินิจดวง 20 ปี 164-63 มือเซต        
10 สิริยากร อุปดิษฐ์ 19 ปี 179-68 บอลกลาง        
11 นาตยา    ฆังคัสสะ 20 ปี 171-64 บอลกลาง        
12 พรรณภา จันทร์พุก 17 ปี 173-62 บอลกลาง        
13 ณัฐธิดา ครองชื่น 17 ปี 185-65 บอลกลาง        
14 ประภัสสร กองอุดม 17 ปี 168-56 บีหลัง        
15 วราภรณ์ ภูมิเจริญ(C) 32 ปี 169-62 มือเซต        
ผู้จัดการทีม นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง        
ผู้ฝึกสอน นายสุวัฒน์  จีระพันธ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายพลวัฒน์ ตู้มณี        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายรณฤทธิ์ มงคลรัตน์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ทองศรี        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสกล จันทร์แก้ว        
ผู้ประสานงานสโมสร นายอนุชา ศรีรุ่งเรือง        
นักกายภาพบำบัด น.ส.สมานันท์ ชื่นชม            

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

(เครดิตภาพ : จากแฟนเพจ สโมสรวอลเลย์บอล 3BB นครนนท์)

สโมสร 3BB นครนนท์
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 สุจิตรา โพธิ์สม 29 ปี 160-50 ลิเบอโร่    
2 มาริสา โคกสีอำนวย 17 ปี 165-50 ลิเบอโร่        
3 ฑิชาญา บุญเลิศ 20. ปี 177-60 มือเซต        
4 มลญวรรณ สุขวิบูลย์ 18 ปี 166-54 มือเซต        
5 รุจิรา อุกาสี 21 ปี 172-53 บอลกลาง    
6 กัตติกา แก้วพิน 23 ปี 168-60 หัวเสา        
7 นฤมล ขานอัน(C) 34 ปี 180-65 มือเซต        
8 วาสนา สว่างศรี 28 ปี 176-61 บอลกลาง        
10 กัญธิมา เอกปัชชา 18 ปี 174-63 หัวเสา        
11 ศศิภาพร จันทวิสูตร 20 ปี 178-62 หัวเสา        
12 พิมพิชชา ก๊กรัมย์ 19 ปี 177-57 บีหลัง    
13 ฑิชากร    บุญเลิศ 18 ปี 179-74 บอลกลาง        
14 รุจิราภรณ์ ภาวน 18 ปี 172-64 บอลกลาง        
15 ศุภวรรณ บุญศักดิ์เลิศ 18 ปี 173.5-60 บีหลัง        
16 กาญจนา กุไธสง 20 ปี 170-58 หัวเสา        
17 จันทนา ชาญชาติ 22 ปี 172-67 บีหลัง        
ผู้จัดการทีม นางสาวปารวีย์ หอยสังข์        
ผู้ฝึกสอน ว่าที่ร.ต.ธนกฤต อินเลี้ยง        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายกฤติเดช อาจวิชัย        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุบรรณ ผัวะทอง        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายธนพัฒน์ อยู่เย็น        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวจตุพร ทิมแท้        
ผู้ประสานงานสโมสร นางสาวโสนิดา บุญฉ่ำ    

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

(เครดิตภาพ : จากแฟนเพจ สโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี – Cat Devil)

สโมสรนครราชสีมา เดอะมอลล์ วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 ยุพา สนิทกลาง 26 ปี 165-59 ลิเบอโร่    
2 ณัฐฐริก จูมศิลา 21 ปี 160-56 ลิเบอโร่     
3 สิริม มานะกิจ 26 ปี 165-55 มือเซต    
4 ชุติมา ศรีใสแก้ว 26 ปี 178-63 บอลกลาง        
5 ปรียา หินดำ 23 ปี 175-70 บอลกลาง        
6 อรอุมา สิทธิรักษ์ 31 ปี 175-72 หัวเสา        
7 หัตถยา บำรุงสุข 25 ปี 176-62 บอลกลาง        
8 พลอยไพลิน ก้านกลาง 20 ปี 170-74 บีหลัง        
9 ปิยธิดา ธีรัชจิโรช 26 ปี 174-60 บีหลัง        
11 วณิชยา     หล่วงทองหลาง 25 ปี 175-60 หัวเสา        
12 ลำไย จันทร์สด 23 ปี 170-55 บอลกลาง        
14 เยาวลักษณ์ มหาอ้น 28 ปี 162-62 บีหลัง        
15 กิตติยากร ผ่านสำแดง 29 ปี 175-65 มือเซต        
16 ปภารัตน์ โคตรชุม 22 ปี 169-65 บีหลัง        
17 ชนิดา มีชัย 23 ปี 172-55 มือเซต        
19 ชัชชุอร    โมกศรี 17 ปี 180-60 หัวเสา    
20 ศรสวรรค์ กะสันเทียะ 17 ปี 171-55 บีหลัง        
22 จุรีรัตน์ แซ่อึ่ง 16 ปี 171-52 บอลกลาง        
ผู้จัดการทีม นายปรีชา ลิ้มอั่ว        
ผู้ฝึกสอน นายบรรเทิง ขาวผ่อง        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายธนกฤต ชัยภัทรจินดา        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวันเฉลิม พลศรี        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวยุวดี หนุนกระโทก        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวเพ็ญสุดา ประยูรพิทักษ์        
ผู้ประสานงานสโมสร นายวันเฉลิม พลศรี                

 

รายชื่อนักตบ 16 ทีม ไทยแลนด์ลีก 2018

(เครดิตภาพ : จากแฟนเพจ Supreme VC – สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีม ชลบุรี-อี.เทค)

สโมสรสุพรีม
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 สุพัตรา ไพโรจน์ 27 ปี 160-50 ลิเบอโร่
3 วิภาวี ศรีทอง 18 ปี 173-63 หัวเสา
4 ศศิวิมล แสงปาน 22 ปี 177-60     บอลกลาง
6 สุมาลัย ประสพสุข 24 ปี 177-71 บีหลัง
7 พัชราภรณ์ สิทธิศาสตร์ 21 ปี 167-54 หัวเสา
8 ฐิราวรรณ แสงอบ 19 ปี 177-61 บอลกลาง
10 วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์(C) 33 ปี 174-67 หัวเสา
11 น้ำผึ้ง คำอาจ 28 ปี 170-62 บีหลัง
12 โสรยา พรมหล้า 25 ปี 168-57     มือเซต
13 วิริยา สองเมือง 23 ปี 163-52 ลิเบอโร่
14 Aleoscar Russeth(เวเนซูเอล่า) 30 ปี 190-82 บอลกลาง        
15 มลิกา กันทอง 30 ปี 178-70 บีหลัง
16 ปริญญา พานแก้ว 21 ปี 172-63 มือเซต
17 วัชรียา นวลแจ่ม 21 ปี 178-66 บอลกลาง
18 อัจฉราพร คงยศ 22 ปี 180-62 หัวเสา
20 นภัสสร    อัมรินทร์รัตน์ 18 ปี 176-68 มือเซต
21 กุลจิรา คงมีเงิน 20 ปี 176-61 บอลกลาง
22 Sareea Monaye Freeman(สหรัฐฯ) 26 ปี 193-90 บีหลัง        
ผู้จัดการทีม นายธนดิศ ประสพเนตร        
ผู้ฝึกสอน น.ท.ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายนิพน แจ่มแจ้ง        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายนพดล พลเภา        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จ.อ. นัฐพงศ์ เกษาพันธ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวรุต พรหมศรี        
ผู้ประสานงานสโมสร นางสาวน้ำผึ้ง คำอาจ        
นักกายภาพบำบัด นางสาวรัตน์กมล จิระอำนวยพร

สโมสรคอสโม-เชียงราย วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 ปาริฉัตร กันทะวัง 18 ปี 165-53 ลิเบอโร่
2 ธนัญวัลย์ ทองเสน 18 ปี 168-75 ลิเบอโร่
3 วิริยา อ่อนนวล 17 ปี 170-66 บอลกลาง
4 สุธิดา มิ่งมิตวัน 21 ปี 178-69 บีหลัง
5 ปวีณา ดวงเศษวงษ์ 24 ปี 173-63 บอลกลาง
6 ปิยะนันท์ คำมี 18 ปี 169-55 บอลกลาง
7 ธัญชนก พรมบุตร 21 ปี 158-48 ลิเบอโร่
8 เบญจพร สายตระกูล 25 ปี 171-70 บีหลัง
9 ชไมพร โภคา 19 ปี 173-72 หัวเสา
10 อลิษา บุญส่ง 17 ปี 171-61 บีหลัง
11 ธนัญญา ชนะภัย 17 ปี 172-60
12 พิชชากร เหล็กสงษ์     20 ปี 171-51 บอลกลาง
14 พัชรี แสงเมือง(C) 39 ปี 180-70 หัวเสา
15 เวรุยา ชำนาญธุระกิจ 21 ปี 168-55 บอลกลาง
16 พิชญาภัค ดอกกุหลาบ 20 ปี 177-60 บอลกลาง
17 กรกมล รู้คิด 16 ปี 177-84 หัวเสา
18 สุวรรณ์ฤทัย เด่นดวงเดือน 20 ปี 169-56 มือเซต
19 ธัญญลักษณ์ นามบุญศรี 25 ปี 172-62 บอลกลาง
ผู้จัดการทีม นายปราโมทย์ นพวงศ์                
ผู้ฝึกสอน นายเสถียร สระทองหน                   
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวิจิตรศักดิ์ มงคลสาร          
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชัชวาล  มีกิจ                      
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายบดีพล จันทโชติ                 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปริญญา  อินต๊ะสุข             
ผู้ประสานงานสโมสร นายบรรจบ มาลาวิลาศ

 

สโมสรอาร์เอสยู วีซี
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)
1 จิราภรณ์    เพิ่มผล 21 ปี 16-52 ลิเบอโร่
2 ณัฐกานต์ เห็ดทอง 19 ปี 164-55 ลิเบอโร่
3 ภัทรวดี อัศวภูมิ 20 ปี 174-60 บีหลัง
4 จิณห์นิภา พิมนาคุณ 18 ปี 166-48 มือเซต
5 กนกพร สีสังข์ 19 ปี 168-54 บอลกลาง
7 ณัฐนันท์ เป็นนวล 20 ปี 172-62 บีหลัง
8 ลีลาวรรณ สุโคตร 21 ปี 172-65 บีหลัง
9 สุจิวรรณ    บุญช่วย 19.7 ปี 170-63 หัวเสา
10 กาญจนา กำเนิดบุญ 21 ปี 169-59 หัวเสา
11 ภัททิยา    จวงจันทร์ 19 ปี 173-65 หัวเสา
12 กัญญารัตน์ ชินทวัน 19 ปี 165-59 มือเซต
13 Yeung    Sau Mei(ฮ่องกง) 32 ปี 183-70 หัวเสา
14 ชฎาพร    สงคำภา 23 ปี 170-62 หัวเสา
15 อรุณรัตน์ สีดี 20 ปี 172-72 บอลกลาง
16 กาญจนา สังข์เมือง 21 ปี 173-69 บอลกลาง
17 ศิริพร ใจเด็ด 20 ปี 175-76 บอลกลาง
18 พิมผกา     รัตนสิริสัมพันธ์(C) 21 ปี 169-60     มือเซต
19 กัญญาณัฐ ปัญญาวราภรณ์ 20 ปี 166-56 มือเซต
ผู้จัดการทีม ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์        
ผู้ฝึกสอน นายสนอง กุลฉิม        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายภัทรณัฐ ดีมา        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปรีดี ฐิตภัทธวงษ์        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวรัชนี ภู่มาก        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวบุษกร ยอดคีรี        
ผู้ประสานงานสโมสร นายก้องกริช ศรีบุรินทร์        
นักกายภาพบำบัด ดร.อรพินท์  จิตตวิสุทธิกุล    

 

สโมสรขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับ
(หมายเลข / ชื่อ-นามสกุล / อายุ / ส่วนสูง(ซ.ม.)-น้ำหนัก(ก.ก.) / ตำแหน่ง)

1 กรรณิกา    สิทธิแพทย์     23 ปี 165-60 ลิโบอโร่
2 ฉัตรสุดา    นิละภา 18 ปี 173-68 หัวเสา
3 แก้วกัลยา กมุลทะลา 23 ปี 180    -65 บอลกลาง
4 ทัดดาว นึกแจ้ง 23 ปี 182-69 บอลกลาง
8 ชุติกาญจน์ พลไชย 23 ปี 172-53 มือเซต
9 คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ 23 ปี 169-68 หัวเสา
10 พรทิพย์ แสนตรง(C) 29 ปี 176-63 บีหลัง
11 ชิตพร กำลังมาก 21 ปี 183-71 บอลกลาง
12 ฐาปไพพรรณ ไชยศรี 27 ปี 168-69 ลิเบอโร่
13 สุรัสวดี บุญยืน 26 ปี 179-69 บีหลัง
15 เอ็มอร พานุสิทธิ์ 29 ปี 179-64 หัวเสา
16 กรรณิการ์ ธิปะโชติ 24 ปี 167-62 หัวเสา
17 กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์ 26 ปี 175-58 มือเซต
18 วรลักษณ์ ไกรษร 19 ปี 175-60 มือเซตย์
19 หทัยรัตน์ จารัตน์ 21 ปี 180-6 บอลกลาง
20 ยุพิน พาลี 19 ปี 173-60 หัวเสา
ผู้จัดการทีม นายปัญญา พลยุทธ        
ผู้ฝึกสอน นายสุนทร โพธิสีตา        
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นางสาวสายไหม ปลัดศรีช่วย                
ผู้ประสานงานสโมสร นายปัญญา พลยุทธ   

ที่มาของเนื้อหา : www.siamsport.co.th